Методичні рекомендації до вивчення теми. Необхідно звернути увагу, що базовим нормативно-правовим документом

Необхідно звернути увагу, що базовим нормативно-правовим документом, який регулює порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності, є Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. У зазначеному документі закріплено поняття, види та принципи зовнішньоекономічної діяльності, а також визначаються особи, які можуть бути суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Крім того, зазначене питання врегульовано Розділом 7 Господарського кодексу України “Зовнішньоекономічна діяльність”.

Доцільно визначити та охарактеризувати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: фізичних осіб (громадян України, іноземців та осіб без громадянства), які мають цивільну правоздатність і дієздатність та постійно проживають в Україні; юридичних осіб, об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами, структурні одиниці іноземних суб'єктів Методичні рекомендації до вивчення теми. Необхідно звернути увагу, що базовим нормативно-правовим документом господарської діяльності, які не є юридичними особами, спільні підприємства за участю вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання, інших суб'єктів господарської діяльності , що мають постійне місцезнаходження на території України.

Важливо розмежовувати основні правові форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності: зовнішньоекономічний договір (контракт) та іноземні інвестиції.

Слід звернути увагу на те, що суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), крім тих, укладення яких заборонено законодавством України. Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається в письмовій формі, якщо інше не встановлено законом або чинним міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України. Відповідно до ч Методичні рекомендації до вивчення теми. Необхідно звернути увагу, що базовим нормативно-правовим документом. 6 ст. 6 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” форма зовнішньоекономічного договору (контракту) визначається правом місця його укладення з додержанням законодавства України. Порядок визначення права, яке має застосовуватися до договору (контракту) у разі недосягнення згоди сторін стосовно вказаного порядку, встановлюється зазначеним законом.

При розгляді іноземних інвестицій як форми зовнішньоекономічної діяльності потрібно звернути увагу на особливості правового статусу суб’єктів господарювання з іноземним капіталом, види та форми іноземних інвестицій та державні гарантії захисту прав іноземних інвесторів. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності спрямовується на захист економічних інтересів України, прав і законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, створення рівних умов для розвитку усіх видів підприємництва у Методичні рекомендації до вивчення теми. Необхідно звернути увагу, що базовим нормативно-правовим документом сфері зовнішньоекономічних відносин, заохочення конкуренції і обмеження монополізму суб'єктів господарювання у даній сфері.

Розпочинати вивчення основних аспектів правового регулювання експортно-імпортних операцій, варто з обґрунтування основних понять: експорт (реекспорт) та імпорт (реімпорт). Далі доцільно класифікувати торговельно-посередницькі операції у сфері зовнішньоекономічної діяльності та дати їх характеристику.Необхідно звернути увагу на заходи правового регулювання експортно-імпортних операцій: використання митного тарифу (тарифні), запровадження квот, ліцензій, антидемпінгових заходів тощо (нетарифні методи).

Що стосується ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій, то Кабінет Міністрів України може встановлювати перелік товарів (робіт, послуг), експорт та імпорт яких здійснюються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності лише за наявності ліцензії. Порядок Методичні рекомендації до вивчення теми. Необхідно звернути увагу, що базовим нормативно-правовим документом ліцензування експортно-імпортних операцій та види ліцензій визначаються законом. Режим квотування зовнішньоекономічних операцій запроваджується у випадках, передбачених законом, чинними міжнародними договорами України, та здійснюється шляхом обмеження загальної кількості та/або сумарної митної вартості товарів, яка може бути ввезена (вивезена) за певний період.

Розглядаючи питання здійснення операцій з давальницькою сировиною, важливо звернути увагу на основні положення Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах». У зазначеному нормативно-правовому акті визначено порядок ввозу та вивозу давальницької сировини на/з території України.

Окрему увагу слід приділити відповідальності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Контрольні питання та завдання

1. Охарактеризуйте поняття та види Методичні рекомендації до вивчення теми. Необхідно звернути увагу, що базовим нормативно-правовим документом зовнішньоекономічної діяльності.

2. Назвіть суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Які суб’єкти не можуть здійснювати зазначену діяльність?

3. Розкрийте поняття, форму, види, порядок укладання та виконання зовнішньоекономічних договорів.

4. Визначте коло суб’єктів та основні об’єкти іноземного інвестування.

5. Обґрунтуйте відомі Вам види іноземних інвестицій. Назвіть основні нормативно-правові акти, які регулюють іноземні інвестиції.

6. Вкажіть основні форми іноземних інвестицій та дайте їх порівняльну характеристику.

7. Визначте основні види експортно-імпортних операцій.

8. Порівняйте тарифні та нетарифні заходи правового регулювання експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання.

9. Обґрунтуйте відомі Вам положення правового регулювання операцій з давальницькою сировиною.

10. Дайте характеристику Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів “ІНКОТЕРМС”

Рекомендована Методичні рекомендації до вивчення теми. Необхідно звернути увагу, що базовим нормативно-правовим документом література

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // www.rada.gov.ua.
 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // www.rada.gov.ua.
 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // www.rada.gov.ua.
 4. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” № 959-XII від 16 квітня 1991 року. // www.rada.gov.ua.
 5. Закон України „Про міжнародне приватне право” № 2709-IV 23 червня 2005р. // www.rada.gov.ua.
 6. Закон України „Про міжнародний комерційний арбітраж” № 4002-XII 24.02.1994. // www.rada.gov.ua.
 7. Закон України „Про режим іноземного інвестування” № 93/96-ВР 19 березня 1996 р. // www.rada.gov.ua.
 8. Закон України „Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” № 327/95-ВР 15 вересня 1995 р. // www.rada.gov.ua.
 9. Закон України „Про Методичні рекомендації до вивчення теми. Необхідно звернути увагу, що базовим нормативно-правовим документом регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” № 351-XIV 23 грудня 1998 р. // www.rada.gov.ua.
 10. Декрет Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” 19 лютого 1993 року N 15-93 // www.rada.gov.ua.
 11. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного Банку України „Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті” N 444 від 21 червня 1995 р. // www.rada.gov.ua.

Підручники

1. Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій / О.М. Вінник. – К.: Атіка, 2005. – С.509-537.

2. Жук Л.А. Господарське право: підручник / Л.А. Жук, І.Л. Жук. – К.: Кондор, 2007. – 331-356.

3. Кравчук Методичні рекомендації до вивчення теми. Необхідно звернути увагу, що базовим нормативно-правовим документом С.Й. Господарське право України: навчальний пособник / С.Й. Кравчук. – К. : Кондор, 2009 – С. 257-272.

4. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В. С. Щербини. – К.: Юрінком Інтер, 2008. // http://studrada.com.ua/content/

5. Щербина В.С. Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – С. 582-615.

Додаткова література

1. Омельченко А. Місце та роль законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність в системі законодавства України / А. Омельченко. – Право України. – 2011. – №6 – С. 169-175.

2. Омельченко А. Шляхи вдосконалення та розвитку законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність / Омельченко А. – Право України. – 2011. – №7. – С. 182-189.

Питання для підготовки до заліку з дисципліни «Господарське

законодавство»

1. Поняття, предмет та Методичні рекомендації до вивчення теми. Необхідно звернути увагу, що базовим нормативно-правовим документом особливості господарського права.

2. Система і джерела господарського законодавства.

3. Поняття та ознаки підприємництва як виду господарської діяльності.

4. Порядок створення суб’єктів господарювання та їх державна реєстрація.

5. Правові підстави ліцензування, патентування у господарській діяльності.

6. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності.

7. Поняття і види юридичних осіб.

8. Поняття і види господарських товариств.

9. Поняття види та правове становище підприємств колективної власності.

10. Об’єднання підприємств: поняття, види.

11. Особливості створення і діяльності деяких суб’єктів господарювання: біржі, торгово-промислові патали, фермерські господарства, кредитні спілки, приватне підприємство.

12. Поняття та підстави виникнення господарських зобов’язань.

13. Поняття, форма і зміст господарських договорів.

14. Способи і порядок укладання господарських договорів.

15. Виконання господарських Методичні рекомендації до вивчення теми. Необхідно звернути увагу, що базовим нормативно-правовим документом договорів. Способи забезпечення виконання господарських договорів.

16. Поняття і суб’єкти неплатоспроможності та банкрутства.

17. Провадження у справах про банкрутство.

18. Способи відновлення платоспроможності боржника.

19. Правовий механізм визнання боржника банкрутом.

20. Наслідки визнання боржника банкрутом. Ліквідаційна процедура.

21. Черговість задоволення вимог кредиторів.

22. Правові засади захисту економічної конкуренції.

23. Правове становище Антимонопольного комітету.

24. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

25. Правові гарантії забезпечення належної якості товарів.

26. Правове регулювання стандартизації.

27. Сертифікація.

28. Метрологія та метрологічна діяльність.

29. Гарантійні терміни, терміни придатності, терміни експлуатації.

30. Повноваження державних органів щодо забезпечення якості продукції, робіт та послуг. Державний захист прав споживачів.

31. Відповідальність за порушення законодавства стосовно захисту якості продукції, робіт Методичні рекомендації до вивчення теми. Необхідно звернути увагу, що базовим нормативно-правовим документом та послуг.

32. Поняття та принципи господарської відповідальності.

33. Підстави господарсько-правової відповідальності.

34. Поняття збитків у господарській діяльності.

35. Штрафні санкції. Порядок їх застосування.

36. Оперативно-господарські санкції, їх види.

37. Поняття адміністративно-господарських санкцій.

38. Поняття зовнішньоекономічної діяльності.

39. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

40. Правові форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

41. Правове регулювання експортно-імпортних операцій.

42. Правове регулювання здійснення операцій з давальницькою сировиною.

43. Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності.


documentaadbtzd.html
documentaadcbjl.html
documentaadcitt.html
documentaadcqeb.html
documentaadcxoj.html
Документ Методичні рекомендації до вивчення теми. Необхідно звернути увагу, що базовим нормативно-правовим документом